חיפוש
   חיפוש
מוצרים
DANEL Financial Core
מעקב חברות
מזכיר חברה
מוצרים  >>  DANEL Financial Core  >>  IFRS - תקינה בינלאומי

IFRS - תקינה בינלאומי

בהתאם להוראות התקינה (למשל תקן חשבונאות מס' 29 נובמבר 2005) ישויות אשר כפופות לחוק ניירות ערך התשכ"ח ומחויבות לדווח על פי תקנותיו, נדרשות לערוך את דו"חותיהן לפי תקני חשבונאות ודיווח בינלאומיים (IFRS-תקינה בינ"ל) לתקופות המתחילות החל מיום 1 בינואר 2008.

המערכת נותנת מענה הן לחברות המחויבות בדיווח לפי כללי ה- IFRS והו לחברות המחויבות בדיווח לפי כללי ה US GAAP (למשל חברות הנסחרות בבורסה האמריקאית ובנקים בארץ).

מודול IFRS - תקינה בינ"ל במערכת  DANEL Financial Core כולל:

 • מסך גנרי לשיוך ני"ע לפי קטגוריות IAS:
  • אפשרות הצגה ומיון לפי אפיק/ תת אפיק
  • סיווג הנכסים לפי חתכים אלו מאפשר קביעת מיון הפרשי שער לקרן הון או לרווח והפסד
 • פיתוח מנגנון לשיוך פקודות Reversal (סטורנו) בהתאם לתקינה:
  • פקודות Reversal יירשמו במהלך השערוך התקופתי (סוף חודש/ סוף שנה) עפ"י תאריך ערך לתחילת החודש הבא
  • תאריך רישום הפקודה הינה השערוך התקופתי + מס' הימים אשר יוגדר כמשתנה פרמטריאלי במערכת
  • סוגי פקודות ה Reversal האפשריות במערכת:
   • הפחתת ניכיון
   • שערוך משינוי בשער הנייר (רווח / הפסד/ קרן הון)
   • שערוך משינוי בשע"ח/ הצמדה (רווח/ הפסד/ קרן הון)
   • הכנסות מריבית צבורה
   • הכנסות מתקבולים לקבל (ריבית/ דיבידנד)
   • טיפול בעסקאות בחסר (עסקאות שורט)
   • טיפול בעסקאות עתידיות
 • מנגנון מורכב לטיפול במרכיבי ההשקעה כולל:
  • ניתוח מרכיבי ההשקעה הרווחים, כגון: קרן, הפרשי שער/ הצמדה, פרמיה/ ניכיון וכו'
  • רישום פרמיה/ ניכיון ברכישה:
   • סכום הניכיון/ פרמיה מחושב כפונקציה של הכמות המתואמת/ מוצמדת שנרכשה, בניכוי עלות הרכישה
   • ניהול פרמיה וניכיון בשקלים נומינליים
  • רישום הפחתת ניכיון / פרמיה (אג'ו / דיסאג'ו):
   • הפחתת הניכיון/ פרמיה מתבצע כפונקציה של הכמות המתואמת/ מוצמדת, שנרכשה בניכוי עלות הרכישה
   • הפחתת הניכיון נרשמת בשקלים נומינליים (ללא הצמדה לשע"ח/ מדד)
 • חישוב רווחים (הפסדים)/ קרן הון חיובית (שלילית) עבור תיק למסחר ותיק זמין ורישומם לחשבון בהתאם לכרטיסים
 • מנגנון ליצירת פקודות יומן בהתאם להגדרת כרטיסים להנה"ח ולהוראות התקינה IAS 39 מאפייני וייחוד מודול הנה"ח במערכת:
  • הורדת תנועות יומיות ברמת התנועה הבודדת כנגד חשבון "מזומן"
  • הורדת רווחים במהלך השערוך החודשי ברמת החשבון הבודד
  • רישום הריבית הצבורה ששולמה בעת רכישת אג"ח כנגזרת מסה"כ סכום הרכישה ומפרטי האב של הנייר
  • רישום הריבית הצבורה שהתקבלה בעת מכירת אג"ח כנגזרת מסה"כ סכום הרכישה ומפרטי האב של הנייר
 • מודול הורדת תנועות להנה"ח כולל:
  • מסך הגדרת הורדת תנועות להנה"ח של הארגון
   מסך הצגת תנועות שנשלפו להנה"ח 
   אופציה לתחקור כל פקודת יומן ומרכיביה במסך שליפת תנועות 
   הורדת רווחים להנה"ח בהתאם להוראות התקינה
 • תשתית לממשק להורדת הפקודות למערכת הנה"ח של הארגון:
  • למודול זה קיים תשתית לממשק כפי שמוגדר בסעיף 5
  • כדי להוריד קובץ במבנה הספציפי של הארגון יש לפתח ממשק ייעודי לפי צרכי הארגון
 • מודול דו"חות ייעודיים, כולל:
  • דו"ח אחזקות:
   • פירוט הצגת אחזקות ליום לפי סוג נייר בפירוט נרחב
   • הדו"ח מציג יתרות לתאריך ברמת תנועה וברמת נייר
   • מאפשר לראות את יתרת הרכישות לנייר בחישוב FIFO שנמצאות במלאי
   • הדו"ח מסכם את הרכישות בכל הניירות ומציג סה"כ יתרה לכל נייר
   • מאפשר הצגת נתונים ברמת אפיק / תת אפיק
  • דו"ח רווח והפסד:
   • הצגת ניתוח הרווח מפעולות בני"ע בהתאם להגדרות התקינה, כולל ריבית צבורה ליום הרכישה, ריבית צבורה ליום הדו"ח, הפחתת פרמיה/ ניכיון ,רווח/ הפסד שמומש מהפרשי הצמדה, וכו'
   • מאפשר חישוב רווח/ הפסד לכל חודש בנפרד, תוך שימוש בפרמטר "מתחילת תקופה". באופן כזה הרווח/ הפסד שטרם מומש ונרשם בחודש אחד לא יבוטל בחודשים עוקבים לתקופה
   • ניתן להפקה בכל תחום תאריכים בתוך שנת הדו"ח.
  • דו"ח התפתחות קרן הון:
   • הוראת התקינה מחייבת לשייך את הרווח מני"ע בגין הפרשי הצמדה/ שער לטובת סעיף קרן הון (מאזני). דו"ח זה מפרט את התפתחות קרן ההון במהלך
סידיטק - בניית אתרים Signed by  
  מפת האתר | עמוד הבית | טלפון: 09-9544015 | צרו קשר